Rozliczenie PITPrzedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym do rozliczenia się z fiskusem wykorzystują formularz PIT-36L. Czas na jego złożenie mają do 30 kwietnia. Trzeba przy tej okazji pamiętać m. in. o tym, że opodatkowanie podatkiem liniowym wyklucza możliwość korzystania z różnych ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku, rozliczanie się z żoną/mężem oraz łączenia przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym z przychodami pochodzącymi z innych źródeł aniżeli działalność gospodarcza.

Podatnik składający PIT-36L ma prawo do pomniejszenia dochodu o:

– straty jakie poniósł w ubiegłych latach,

– składki na ubezpieczenie społeczne (opłacane za siebie i osoby współpracujące),

– wpłaty dokonywane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Formularz PIT-36L jest podzielony na kilka części – każda z nich przeznaczona jest na podanie innych informacji:

– część A

Tutaj należy wskazać urząd skarbowy, z którym podatnik się rozlicza.

– część B

W tej części podatnik podaje swoje dane osobowe.

– część C

Tutaj umieszczane są informacje dodatkowe. Dotyczy to podatników, którzy: po pierwsze – korzystali z kredytu podatkowego, po drugie – byli zobligowani do sporządzenia transakcji podatkowej przeprowadzonej z powiązanym podmiotem podatkowym bądź takiej, gdzie zapłata należności została dokonana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

– część D

Część ta jest przeznaczona na wykazanie przychodów i kosztów ich uzyskania oraz na wykazanie dochodu i strat, jak również kwot należnych zaliczek. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie wszystkich przychodów należnych (bez wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) – bez względu na to czy podatnik faktycznie je otrzymał, czy nie. Dochód obliczany jest w ten sposób, by stanowił on sumę przychodów i kosztów ich uzyskania – zasada ta nie odnosi się jednak do podatników, którzy korzystali z kredytu podatkowego. Strata natomiast występuje w sytuacji, kiedy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów.

– część E

Tutaj należy umieścić informacje o wymienionych powyżej odliczeniach (chodzi o czynniki pomniejszające dochód). Należy przy tym zaznaczyć, iż składki na ubezpieczenie społeczne nie zawsze podlegają odliczeniu. Dzieje się tak m. in. gdy odliczone zostały od przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ich podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie etc.

– część F

Ta część służy do wykazania kwot zwiększających podstawę opodatkowania lub zmniejszających stratę.

– część G

W tej części następuje obliczenie podatku dochodowego.

– część H

Tutaj od podatku dochodowego obliczonego w części G odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli podatnik pracował zagranicą, ale podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, musi dodatkowo odliczyć od podatku dochodowego kwotę, która jest różnicą pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy za granicą metody odliczenia proporcjonalnego podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją.

– część I

Część ta służy wyliczeniu zobowiązania podatkowego za rok, za który składana jest deklaracja podatkowa.

– część J

Tutaj należy obliczyć kwotę, którą podatnik będzie musiał dopłacić fikusowi bądź którą otrzyma od urzędu skarbowego w ramach zwrotu.

– części od K do M

Służą one do wykazania zryczałtowanego podatku dochodowego i odsetek naliczonych.

– część O

Tutaj można złożyć wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Do formularza 36L są dołączane następujące załączniki:

– PIT/B – o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– PIT/Z –o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku korzystania przez podatnika z kredytu podatkowego,

– PIT/ZG – o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym; załącznik ten jest wypełniany dla każdego państwa, z którego uzyskano dochody.

Dodatkowo podatnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą złożyć sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Jeżeli zdarzy się, że podatnik opodatkowany podatkiem liniowym nie uzyskał w danym roku podatkowego żadnego dochodu, wówczas zeznania nie musi składać. Jeśli zaś osiągnął stratę, złożenie deklaracji jest konieczne.