Podatek liniowy a spółka jawnaPrzy zakładaniu spółki jawnej trzeba mieć na uwadze kilka bardzo istotnych kwestii. Przede wszystkim trzeba pamiętać to tym, iż tego typu spółki nie są podatnikami podatku dochodowego – podatnikami tymi są natomiast wspólnicy spółek jawnych. Tak więc konsekwencją prowadzenia spółki są dochody uzyskiwane przez jej wspólników. Jak przedstawia się to w kontekście sposobu rozliczania się z fiskusem?

Wybór metody opodatkowania

Wspólnicy spółek jawnych jako podatnicy podatku dochodowego mogą wybrać jeden z dwóch sposobów rozliczania się z fiskusem. Ich dochody mogą być w tym przypadku opodatkowane albo na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym. Każdy ze wspólników ma prawo dokonać własnego wyboru, a zatem dochody wszystkich wspólników nie muszą być opodatkowane w ten sam sposób. Każdy z nich składa we własnym zakresie coroczne zeznanie podatkowe – za spółkę jawną nie składane zeznanie PIT.

Ważne aspekty

Wiele wątpliwości związanych z wyborem metody linowej pojawia się głównie wtedy, kiedy wspólnik spółki prowadzi również indywidualną działalność gospodarczą. Często też zadawane jest pytanie o to czy istnieje możliwość  korzystania z opodatkowania dochodów z udziału w spółce podatkiem liniowym w sytuacji, gdy wspólnicy zatrudnieni są w spółce na umowę o pracę. Co do zasady z ustawy o podatku dochodowym wynika to, że gdy przedsiębiorca wybierze jako formę opodatkowania podatek liniowy, to wybór ten znajduje zastosowanie nie tylko do działalności wykonywanej osobiście, ale też do tej wykonywanej w formie spółki. To daje podstawy do przypuszczenia, że każda prowadzona przez podatnika działalność musi być opodatkowana podatkiem liniowym. Jednakże z drugiej strony przepisy stanowią o tym, iż znajdują one zastosowanie jedynie do form działalności „do której mają zastosowanie przepisy ustawy”.

Wynika z tego to, że jeśli podatnik wybierze podatek liniowy jako wspólnik spółki, to w ten sposób automatycznie zostają opodatkowane jego dochody z tytułu indywidualnej działalności – o ile jest ona opodatkowana zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem na zasadach ogólnych. W przypadku, kiedy indywidualna działalność była opodatkowana podatkiem zryczałtowanym, to wybór podatku linowego przez wspólnika nie wpływa na formę opodatkowania działalności prowadzonej indywidualnie.